Over Johan Willem Friso, Adrianus Dartsluis, Johannes Hilarides, François Halma, Paul Citroen en Lodo van Hamel

De Schatkamer van Tresoar bestaat uit de volgende schatten:
Afke's tiental voor Jelle Troelstra
De smearlappen
De Atlas van Blaeu
Liefdesbrieven in oorlogstijd
De Holder
De drukkerij van Van der Meulen
Galenus
Familieleed in middeleeuws Friesland
Stond 't mooiste Friese slot in Beetgum?
Handschrift
De een zijn dood is de ander zijn brood
Tegen diefstal
Verkrachting bestraft of beloond!?
Kaart van de Slachtedijk
Typemachine Rink van der Velde
Het Oera Linda-boek, vervalsing of echt?
Elfstedentocht in mei
Schatkist
De Fűke
Wat deed broeder Peter op 22-12-1488?
Attische nachten
Paling en jonge jenever
Zwanenboek
Frisia en de kunst
Historia Ruth
De Lappenmand
Indonesisch Republikeinse pamfletten
Friese bijbel
De holocaust overleefd
Ik ben van Erasmus
'Verdreven ende ferjaecht'
De email van 100 jaar geleden
Fries???
Fabriek
'Schilderachtig huwelijk'
Welkomstlied aan onze koninginnen
De Griek als kameleon
Boerin van Zurich
Portret D.A. Tamminga
Afgewezen door de koningin
Superman
Zilveren geboortelepel Troelstra
Troelstra als Gysbert
Drukkersmerk Manutius
Stil, vader schrijft
Koning, keizer, admiraal...
Filips : vertrapper van wet en recht
Bloedzuigers in een potje
Omke Theunis
Bloeiend toneelleven
Koopmans Koninklijke Meelfabrieken
Appeltaart en tulpebollen
Een teckel aan het spit
Friesland in cijfers in 1877
Potteuze sferen in vogelvlucht
Veertien doden
Heerlijk helder Heineken?
In naam van Oranje
Wat heb jij op je kerfstok?
Poeziealbum Simke Kloosterman
Doofstom en ongelukkig
Friesche Rymlerye
Brief gevonden
24 oktober 1664
Oranje paraplu
Incunabel Fuks
Luchtbrug Tresoar
Ambulatoire ampten
Guillotine
Spaanse bedreigingen en terreuracties
Sportende vrouwen, ongepast?
Rare achternaam
Poesiealbum
Vulkanen in Friesland?
Nieuwjaarswens
Geveegde banen
Eendenkooi
Zonder koffie geen overwinning?
Het Herenaccoord
Met een Kip op stap
Verkrachting van de wet
Baren onder de preekstoel
Jan en Sjut
Is het een jongen of een meisje?
Harlinger waterwerken
Applaus voor de koeriersters
Van ansjovis tot botvis
Aardappelveiling in Berlikum
adellijke goochelaar
Urker vissers en Tirolers in Huizum
Friesland in kaart gebracht
Wielerstrijd in Leeuwarden
Afbraak en opbouw
Vorstelijk bezoek aan Friesland
Juffers en kolders
De talenknobbel van Slauerhoff
Leve de keizer
De Legauke
Het verzet zwart op wit
'Aufmachen'
Archieven kunnen gevaarlijk zijn
Einde der tijden?
Diner met de koning
Hoe lang duurde de kortste oorlog?
Jitse vrachtrijder
Op reis met de Bataven
Gedoopt en onthoofd
Het testament van Lieuwe Annes Buma
Gek en wijs tijdens Seijss
De overstroming van Friesland in 1910
Verkeersongeval bij Dearsum
Watermanagement in de 16e eeuw
Vruchtbare grond
Alcohol als medicijn
Nostalgische filmbeelden Oudkerk
Geheim gemak
De kermis
Poëzie via de telefoon?
UFO's in Friesland
Hertroerende ontsteltenis
Inthie Jansz
De Gouden Zweep
De bal is rond
Stuntwerk in de 19de eeuw
Over de man om niet mee te gaan vissen
Makart Album
Petrus Camper
Crystal Palace
Schaatsen, schaven en beitels uit IJlst
Fedde Schurer
Trinus Riemersma
Spruitjes, stempelen en volksfeest
Nieuws uit 1752
Brand in het tuchthuis
Japan
Kopkewoartel
Het paradijs in Friesland
Hogerhuis. Gerechtelijke dwaling?
Stemmen uit het verleden
Liederen van Gysbert
In de drek van het secreet
Adema's Athleet
Die goede oude NSB
Oudste Friese egodocument

De Friese namen van de schatten:
'Aufmachen'
'Skildereftich houlik'
'Verdreven ende ferjaecht'
24 oktober 1664
aadlike gűchelder
Adema's Athleet
Afke's tiental foar Jelle Troelstra
Aldste Fryske egodokumint
Alkohol as medisyn
Alvestędetocht yn maaie
Ambulatoire ampten
Appeltaart en tulpebollen
Applaus foar de koeriersters
Argiven kinne gefaarlik węze
Attyske nachten
Bernje űnder de preekstoel
Bloedsűgers yn in potsje
Bloeiend toaniellibben
Boerinne fan Surch
Brân yn it tichthűs
Brief fűn
Crystal Palace
De Atlas fan Blaeu
De bal is rűn
De ein fan de tiden?
De email fan 100 jier tebek
De Fűke
De gouden swipe
De Gryk as kameleon
De Holder
De holocaust oerlibbe
De iene syn dea is de oare syn brea
De Lapekoer
De Legauke
De Merke
De oerstreaming fan Fryslân yn 1910
De printerij fan Van der Meulen
De smearlappen
De taleknobbel fan Slauerhoff
Diner mei de kening
Dôfstom en űngelokkich
Doopt en űnthalze
Dy goeie âlde NSB
Einekoai
Fabryk
Fage banen
Famyljeleed yn midsieusk Fryslân
Fan ansjofisk oant botfisk
Fedde Schurer
Ferkearsűngemak by Dearsum
Ferkręfting bestraft of beleanne!?
Ferkręfting fan de wet
Filips : fertraper fan wet en rjocht
Fjirtjin deaden
Foarstlike besite oan Fryslân
Friesche Rymlerye
Frisia en de keunst
Frjemde famyljenamme
Froulju, dy't sporte, űnfatsoenlik?
Fruchtbere grűn
Frysk???
Fryske bibel
Fryslân yn kaart brocht
Fryslân yn sifers yn 1877
Fulkanen yn Fryslân?
Galenus
Gek en wijs tijdens Seijss
Guillotine
Hânskrift
Harnzer wetterwurken
Hearlik helder Heineken?
Hertroerende ontsteltenis
Historia Ruth
Hoe lang duorre de koartste oarloch?
Hogerhuis. Rjochtlike dwaling?
Hurdfytse yn Ljouwert
Iel en jonge jenever
Ierpelfeiling yn Berltsum
Ik bin fan Erasmus
In tekkel oan it spit
Inthie Jansz
Is it in jonge of in famke?
It ferset swart op wyt
It gemak
It Hearenakkoart
It Oera Linda-boek, ferfalsking of echt?
It paradys yn Fryslân
It testamint fan Lieuwe Annes Buma
Jan en Sjut
Japan
Jitse karrider
Juffers en kolders
Kaart fan de Slachte
Keaning, keizer, admiraal...
Koopmans Keninklike Moalfabriken
Kopkewoartel
Leafdesbrieven yn oarlochstiid
Libje de keizer
Lieten fan Gysbert
Loftbręge Tresoar
Makart Album
Mei in Kip op stap
Nijjierswinsk
Nijs út 1752
Nostalgyske filmbylden Âldtsjerk
Oer de man om better net mei te fiskjen
Ofbrekke en opbouwe
Ôfwiisd troch de keninginne
Omke Theunis
Oranje paraplu
Petrus Camper
Poesiealbum
Poesyalbum Simke Kloosterman
Poëzij fia de tillefoan
Portret D.A. Tamminga
Potteuze sfearen yn fűgelflecht
Printmerk Manutius
Redens, skaven, beitels út Drylts
Skatkiste
Skriuwmasine Rink van der Velde
Spaanske bedrigings en terreuraksjes
Sprútsjes, stimpelje en folksfeest
Stie it moaiste Fryske slot yn Bitgum?
Stil, heit skriuwt
Stimmen út it ferline
Stuntwurk yn de 19de ieu
Sulveren berteleppel Troelstra
Sűnder kofje gjin oerwinning?
Superman
Swanneboek
Trinus Riemersma
Troelstra as Gysbert
Tsjin it stellen
UFO's yn Fryslân
Underweis mei de Bataven
Urker fiskers en Tirolers yn Huzum
Wat die broeder Peter op 22-12-1488?
Wat hasto op dyn kerfstôk?
Wettermanagement yn de 16e ieu
Wolkomstliet oan ús keninginnen
Yn 'e namme fan Oranje
Yn de drek fan it sekreet
Yndysk Republikeinske pamfletten
Ynkunabel Fuks

De Engelse namen van de schatten:
'Afke’s tiental' for Jelle Troelstra
'Aufmachen'
'De smearlappen'
'Driven and chased away'
'Juffers' and 'kolders'
'Picturebook wedding'
11-city cycling marathon in May
24 October 1664
About the worst fishing buddy
Adema's Athleet
Album of verses
Alcohol as a medicine
All and sundry...
Ambulatory positions
Applause for the women couriers
Apple pie and tulip bulbs
Attic nights
Baptised and beheaded
Bird’s-eye view of lesbian protest
Brussels sprouts, stamping and festival
Crystal Palace
Cycling competitions in Leeuwarden
De Fűke
De Holder (The Bumblebee)
De Legauke
Deaf-mute and miserable
Declined by the Queen
Demolition and rebuilding
Dinner with the king
Duck decoy
E-mail from the olden days
Eel and square gin
Factory
Family drama in mediaeval Friesland
Farmer's wife from Zurich
Fedde Schurer
Fertile soil
Fire in the detention centre
Fishermen from Urk and Tyroleans
Foolish and wise
Fourteen killed
Friesche Rymlerye
Friesland charted
Friesland in numbers in 1877
Frisia and the art
Frisian Bible
Frisian???
From anchovy to flounder
Galenus
Gentlemen’s Agreement
Giving birth under the pulpit
Going on a trip with the Batavians
Guillotine
Harlingen water works
Heartbreaking dismay
Historia Ruth
Hogerhuis. Justice gone astray?
How long lasted the shortest war?
Incunabulum Fuks
Indonesian Republican pamphlets
Inthie Jansz
Is it a boy? Is it a girl?
Is rape being punished or rewarded!?
Is the end nigh?
Jan en Sjut
Japan
Jitse Carrier
Keeping an archive can be risky
Koopmans Royal Flour Mills
Kopkewoartel
Leeches in a jar
Letter found
Lieuwe Annes Buma's last will
Long live the emperor
Love letters in times of war
Lyrics by Gysbert Japix
Makart Album
Manuscript
Manutius printer’s mark
New Year's greetings
News from 1752
No victory without coffee?
noble magician
Nostalgic film images of Oudkerk
Oldest Frisian ego document
One man's breath is another man's death
Orange for ever!
Orange umbrella
Paradise in Friesland
Peculiar family name
Petrus Camper
Philip: trampler of law and justice
Poetry over the phone?
Portrait of D.A. Tamminga
Potato auction in Berlikum
Preventing theft
Problem in the privy
Property of Erasmus
Quenching any thirst for cash?
Quiet! Father is writing…
Rink van der Velde's typewriter
Roast dachshund with gravy
Royal visit to Friesland
Secret convenience
Setting out with a mobile home
Simke Kloosterman’s album of verses
Skates, planes and chisels from IJlst
Slauerhoff’s flair for languages
Spanish threats and acts of terror
Stunt work in the 19th Century
Superman
Surviving the holocaust
Sweeping tracks
That good old Skating Association NSB
The 1910 flooding of Friesland
The ball is round
The Blaeu Atlas
The fair
The Golden Whip
The Greek as chameleon
The most beautiful mansion in Beetgum?
The Oera Linda book, fact or fake?
The Rag Basket
The resistance in black and white
The Slachtedijk chart
The Van der Meulen printing business
Thriving theatre life
Traffic accident near Dearsum
Treasure-chest
Tresoar overhead bridge
Trinus Riemersma
Troelstra as Gysbert
Troelstra's silver baby spoon
UFOs in Friesland
Uncle Theunis
Violation of the law
Voices from the past
Volcanoes in Friesland?
Water management in the 16th Century
Welcoming song to our Queens
What is on your slate?
What was friar Peter doing on 22-12-1488
Women and sport, incompatible?
Zwanenboek